THÔNG BÁO ( Vv: Đặt hàng sơn cho Nhà máy)

CÔNG TY CỔ PHẦN

SƠN BASS

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o---------

Số:03/TB/BASS- 2018

                                                                                                            Hà nội, ngày 15/5/2018

THÔNG BÁO

V.v: Đặt hàng sơn cho nhà máy


            Kính gửi : Giám đốc miền, Nhà phân phối, Đại lý các cấp, cán bộ thị trường

            - Căn cứ thời gian làm việc của Nnhà máy sơn BASS

            - Căn cứ nội quy, quy định của Công ty cổ phần sơn BASS

1. Thời gian nhận đơn đặt hàng

* Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lào Cai:

 Nếu các đơn hàng nhóm sơn trắng hoặc có nhóm sơn màu, Nhà phân phối (NPP), Đại lý (ĐL) muốn lấy trong ngày phải báo cho Nhà máy chậm nhất trước 8h sáng (hoặc báo ngày hôm trước). Các trường hợp báo muộn được giao vào ngày hôm sau.

* Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi:

Tất cả các đơn hàng, Nhà phân phối, Đại lý phải báo cho Nhà máy chậm nhất trước 8h sáng. Hàng sẽ được giao vào ngày hôm sau.

* Khu vực từ Quảng Ngãi trở vào:

Tất cả các đơn hàng, Nhà phân phối , Đại lý phải báo cho Nhà máy trong giờ hành chính. Hàng sẽ được giao trong vòng 36 giờ -96 giờ kể từ khi Nhà máy nhận được đơn hàng (tùy thuộc tuyến đường và phương tiện vận tải).

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/5/2018

Yêu cầu Giám đốc miền, Nhà phân phối, Đại lý và cán bộ thị trường thực hiện thông báo này   

 

 

Lưu:

- Như kính gửi

- Vp

    CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BASS

 

Tin nổi bật